ภาคบรรยาย
No. เรื่อง หน้า
1. การผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดสุพรรณบุรี
Production and Marketing of Organic Jasmine Rice in Thailand : Case Study of Surin Chiangrai and Suphanburi Provinces
648 - 665
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะละกอแก่เกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา
Technology Dissemination to Effectively Increase Papaya Productivity for Agriculturists in Nakhon Ratchasima
666 - 674
3. การพัฒนาบทเรียนวิชาเกษตร ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผ่าน e-Learning
Development of Agriculture Subject Lesson in Prathomsuksa VI through e-Learning
675 - 682
4. ระบบผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคระบบทางเดินอาหารสุกร
Expert System for Disease Diagnosis Gastrointestinal System in Swine
683 - 690