ภาคโปสเตอร์
No. เรื่อง หน้า
1. การมีส่วนร่วมของราษฎรในการอนุรักษ์ป่าชายเลน บริเวณบ้านสีล้ง ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
People Participation in Mangrove Forest Conservation at Ban Si Long, Tambon Khlong Dan, Amphoe Bang Bo, Changwat Samut Prakan
1675 - 1682
2. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมไฮโดรไลเสทกิ่งสบู่ดำ โดยเทคนิคการระเบิดด้วยไอน้ำเพื่อผลิตไซลิทอล
The Suitable Condition for Hydrolysate Preparation from Jatropha curcas Linnaeus. Branch Using Steam Explosion Technique for Xylitol Production
1683 - 1689
3. คุณภาพน้ำที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไบรโอซัวน้ำจืด
Water Quality Affected to the Growth of Freshwater Bryozoans
1690 - 1697
4. การผลิตน้ำตาลรีดิวซ์จากซางข้าวฟ่างหวานโดยกระบวนการไฮโดรไลซิสด้วยกรด
Reducing Sugar Production from Sweet Sorghum Bagasse by Acid Hydrolysis
1698 - 1704
5. การใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรควบคุมการเจริญของราเขียว (Trichoderma spp.) ในเห็ดโคนญี่ปุ่น
The Use of Medicinal Plants Extracts to Control Green Mold Disease (Trichoderma spp.) of Yanagi Mushroom
1705 - 1712
6. การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของสาหร่าย Spirulina platensis ในอาหาร Zarrouk และในน้ำเสียจากบ่อกุ้งที่มีระดับความเข้มข้นของโซเดียมไบคาร์บอเนตต่างกัน
The Growth Study of Spirulina platensis in Zarrouk medium Compare to the Growth of Spirulina platensis in Wastewater From Shrimp Farming which Containing Different Concentrations of Sodiumbicarbonate
1713 - 1720
7. การเตรียมกิ่งสบู่ดำโดยวิธีการระเบิดด้วยไอน้ำเพื่อการผลิตเอทานอล
Preparation of Physic Nut's Branch Using Steam Explosion Pretreatment for Bio-Ethanol Production
1721 - 1727
8. การเปรียบเทียบสถิติทดสอบสำหรับตัวแบบอิทธิพลสุ่มแบบทางเดียวเมื่อข้อมูลไม่สมดุล
On a Comparison of Test Statistics for One-Way Unbalanced Random Effect Model
1728 - 1736
9. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเรียงลำดับข้อมูล ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
A Study of the Effectiveness Learning for Learners with Computer Aids Instruction on the Topic of Data Sorting, over the Internet
1737 - 1743
10. การประมาณค่าแบบช่วงที่มีความเที่ยงตรงสำหรับพารามิเตอร์ในการแจกแจงแบร์นูลลี
More Accurate Interval Estimation for Bernoulli Parameter
1744 - 1751
11. Nonlinear Impulsive Periodic Systems with Parameter Perturbations
1752 - 1759
12. Some Geometric Properties of Musielak-Orlicz Direct Sums Space
1760 - 1767