ภาคโปสเตอร์
No. เรื่อง หน้า
1. ช่วงเวลาการให้ผลที่มีผลต่อคุณภาพผลชมพู่พันธ์ทับทิมจันท์
Bearing Periods Affecting Fruit Quality of Java Apple cv. Thabthimchan
1533 - 1540
2. ผลของสัดส่วนระหว่างใบต่อผลที่มีต่อการเติบโตและคุณภาพของผลน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่อง
Effects of Leaf to Fruit Ratio on Fruit Growth and Quality of Annona Hybrid cv. Petch Pakchong
1541 - 1548
3. การคัดกรองความหนาแน่นของธาตุเหล็กในเมล็ดโดยวิธีเพิร์ล พรัสเชียนบลู ในประชากรข้าวกลายพันธุ์ขนาดใหญ่
Screening of Grain Iron Density Using Perl's Prussian blue Method in a Large Mutate Rice Population
1549 - 1555
4. การสำรวจสถานภาพของมะละกอในเขตจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม
Survey of the Papaya Status in Ratchaburi and Samut Songkhram Province
1556 - 1564
5. อิทธิพลของฟอสฟอรัส คาร์บอน และไนโตรเจนต่อการเจริญและกิจกรรมเอนไซม์ฟอสฟาเทสของเชื้อไรโซเบียมที่แยกได้จากปมรากของสมุนไพรหางไหลแดง
Phosphorus, Carbon and Nitrogen Affecting Growth and Phosphatase Activity of Rhizobium sp. Isolated from Root Nodule of Derris elliptica Benth.
1565 - 1572
6. ฤทธิ์ควบคุมหนอนใยผัก (Plutella xylostella L.) ของสารสกัดจากเหง้าค้างคาวดำ (Tacca chantrieri Andre)
Control of Diamondback moth, Plutella xylostella L. Larvae by Rhizome Extracts of Tacca chantrieri Andre.
1573 - 1578
7. การศึกษาผลของสารสกัดผลไม้ไทยบางชนิดในการยับยั้งสารก่อกลายพันธุ์โดยวิธี Ames test
A Study on the Effect of the Extracts of Some Thai Fruits Against Some Mutagen Using Ames Test
1579 - 1586
8. ผลการใช้น้ำมะพร้าวและน้ำหมักปลาต่อการงอกของท่อนพันธุ์มันสำปะหลังในสภาพขาดน้ำ
The Effect of Coconut Liquid Endosperm and Fermented Fish on Cassava Cutting Emergence under Drought Stress
1587 - 1594
9. ระบบการผลิตมะละกอในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ : การจัดการผลผลิตและศัตรูพืช
Papaya Production System in Phetchaburi and Prachuap Khirikhan Provinces: Product and Pest Managements
1595 - 1601
10. ประสิทธิภาพในการเป็นสารไล่หนอนกระทู้ผักของสารขมิ้นชันกลั่นด้วยไอน้ำ Efficacy in Repelling Common Cutworm (Spodoptera litura Fabricius) Larvae of Steam Distillation from Turmeric Rhizome (Curcuma longa Linn.)
1602 - 1607
11. เสถียรภาพของพันธุ์อ้อยกำแพงแสนในพื้นที่ปลูกอ้อยภาคตะวันตกตอนบน
Cultivars Stability of Kamphaeng Saen Sugarcane in Upper Part of Western Sugarcane Planting Area
1608 - 1616
12. การวิเคราะห์เสถียรภาพของลักษณะซีซีเอส ในอ้อยพันธุ์กำแพงแสน ชุดปี 2000 และ 2001
Stability Analysis in CCS of 2000 and 2001 Kamphaeng Saen Sugarcane Cultivars
1617 - 1623
13. การตรวจสอบระยะสุกแก่ของอ้อยพันธุ์กำแพงแสนพื้นที่ปลูกอ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนล่าง
Evaluation of Ripening Period of Sugarcane Cultivars Kamphaeng Saen in North-Eastern and Lower Part of Northern Sugarcane Planting Areas
1624 - 1632
14. เสถียรภาพของพันธุ์อ้อยกำแพงแสนในภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก
Cultivars Stability of Kamphaeng Saen Sugarcane in Lower Part of Northern Area and Eastern Area
1633 - 1641
15. การวิเคราะห์แพทโคเอฟฟิเชี่ยนท์ของลักษณะองค์ประกอบผลผลิตของพันธุ์อ้อยกำแพงแสน
Path Coefficient Analysis in Yield Components Characters of Kamphaeng Saen Sugarcane Cultivar
1642 - 1650