ภาคโปสเตอร์
No. เรื่อง หน้า
1. การใช้ภาษาของประชากรเชื้อสายจีน-สิงคโปร์ในประเทศสิงคโปร์
Language Use of Chinese-Singaporean Speakers in Singapore
1843 - 1849
2. ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการเข้าร่วมโครงการบ้านเอื้ออาทรของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
Members' Satisfaction on the Involvement of Klongchan Credit Union Cooperative Ltd. in Baan Ua - arthorn Project.
1850 - 1855
3. ความวิตกกังวลของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวช
The Anxiety of Forensic Psychiatric Caregiver
1856 - 1863
4. วิเคราะห์ลู่ทางการพัฒนาสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด
Analysis of Cooperative Development Guideline to be an Efficient Cooperatives: A Case Study of Ibnu-Affan Savings Cooperatives Ltd.
1864 - 1870