ภาคโปสเตอร์
No. เรื่อง หน้า
1. ระบบเช่าตู้ล็อคเกอร์อัตโนมัติโดยใช้การชี้เฉพาะด้วยคลื่นวิทยุ
Automatic Rental Locker System Using Radio Frequency Identification
1768 - 1775
2. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าการตอกทะลุทะลวงมาตรฐานกับพารามิเตอร์ด้านกำลังของดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
A Study of Relationships between Standard Penetration Test Number and Soil Strength Parameters in Ayudhaya Province
1776 - 1785
3. กำลังอัดประลัยของปูนก่อผสมเถ้ากากเมล็ดสบู่ดำ
The Ultimate Compression Strength of Cement Mortar Mixed with the Physic Nut Ashes
1786 - 1794
4. การศึกษาเปรียบเทียบกำลังรับแรงอัดของจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าระหว่างเถ้าลอยและดินขาว
A Comparative Study on Compressive Strength of Geopolymer Motar Containing Fly Ash and Kaolin
1795 - 1802