ภาคโปสเตอร์
No. เรื่อง หน้า
1. การศึกษาความเข้าใจแนวคิด เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Study of Grade 12 Students' Photosynthesis Concepts Understanding
1818 - 1825
2. การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
The Study of Possibilities for Opening the Bachelor of Business Administration; Sports Management Program
1826 - 1834
3. การสร้างชุดทดลองหลักการอนุรักษ์พลังงานกลและการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
Construction of the Experimental Set for Mechanical Energy Conservation and Projectiles
1835 - 1842