ภาคโปสเตอร์
No. เรื่อง หน้า
1. ผลของใบมันสำปะหลังแห้งต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและจำนวนไข่พยาธิรวมในมูลแกะ
Effect of Cassava Leave Hay on Growth Performance and Total Fecal Parasitic Egg Count of Lamb
1651 - 1658
2. ผลของการอัดเม็ดอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตในไก่ไข่และคุณภาพไข่
Effects of Pellet Feed on Laying Performance and Egg Quality
1659 - 1665
3. การพัฒนาและการประเมินต้นแบบของการผสมเทียมโดยเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรแบบหลังบ้าน
The Development of a Model for Artificial Insemination by Backyard Pig Farmers
1666 - 1674