ภาคโปสเตอร์
No. เรื่อง หน้า
1. การพัฒนาฐานข้อมูลพืชสมุนไพรภาคใต้ของประเทศไทยบนเว็บไซต์
Database Development of Southern Herb in Thailand on Website
1803 - 1810
2. พลังความเข้มแข็งของหมู่บ้านชนบท ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านการเกษตร
The Empowerment of Rural Villages in Agricultural Environment Conservation
1811 - 1817