ภาคบรรยาย
No. เรื่อง หน้า
1. อิทธิพลของสภาวะการระเบิดด้วยไอน้ำที่มีต่อการแยกองค์ประกอบทางเคมีจากหญ้าแฝก และการเตรียมไฮโดรไลเสทเพื่อผลิตไซลิทอล
Influence of Steam Explosion Conditions on Chemicals Fractionation from Vetiver Grass (Vetiveria zizanioides Nash) and Hydrolysate Preparation for Xylitol Production
290 - 296
2. การผลิตไบโอเอธานอลจากเปลือกมันสำปะหลังโดยการทำให้เป็นน้ำตาลควบคู่กับการหมักโดยอะไมโลไลติคยีสต์
Bioethanol Production from Cassava Peels by Simultaneous Saccharification and Fermentation by Amylolytic Yeast
297 - 304
3. การผลิตน้ำตาลรีดิวซ์จากเปลือกกล้วยน้ำว้าด้วยวิธีการไฮโดรไลซิสด้วยกรดเจือจาง
Dillute-Acid Hydrolysis of Kluai Nam Wa Peels for the Production of Reducing Sugars
305 - 310
4. การศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมของการปลูกพืชอาหารกับพืชพลังงานในประเทศไทย
The Study on Appropriate Area Ratio between Food Crops and Energy Crops in Thailand
311 - 316
5. การเตรียมกรดไขมันเอทิลเอสเทอร์จากไขรำข้าวดิบ
Preparation of Fatty Acid Ethyl Ester from Crude Rice Bran Wax
317 - 324
6. การเพาะเลี้ยง Escherichia coli BL 21 (DE3) ด้วยกลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
Escherichia coli BL 21 (DE3) Cultivation Using Raw Glycerol from Biodiesel Production Process
325 - 333
7. การประเมินวิธีการผลิตหัวเชื้อ Zygosaccharomyces rouxii เข้มข้นที่ยังแอคทีฟ
Evaluation Method for the Production of Active Concentrated Starter Culture of Zygosaccharomyces rouxii
334 - 340
8. การกำจัดแคดเมียมออกจากสารละลายโดยใช้ Exopolymers ที่สร้างจาก Ralstonia sp. TAK1
Removal of Cadmium from Aqueous Solution by Exopolymers Produced by Ralstonia sp. TAK1
341 - 348
9. การตรวจวิเคราะห์สารประกอบเอมีนโดยวิธีคัลเลอริเมตริกในผลิตภัณฑ์อาหารหมัก
Colorimetric Determination of Biogenic Amines Contents in Fermented Foods
349 - 356
10. ประสิทธิภาพของฟังไจกลุ่ม White-rot ในการกำจัดสีย้อมกลุ่มรีแอคทีฟ
Efficiency of White-rot Fungi on the Decolorization of Reactive Dyes
357 - 364
11. การขจัดสีฟอกย้อมในน้ำทิ้งอุตสาหกรรมโดยกระบวนการดูดซับด้วยฟังไจ
Treatment of Industrial Textile Wastewater with Fungal Biosorption
365 - 374
12. การพัฒนาวิธีการแยกเแบคทีเรียที่สร้างเอนไซม์โปรติเอสเพื่อลอกกาวเส้นไหม
Modification of Screening Method for Silk Degumming Protease Producing Bacteria
375 - 383
13. การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการปลูกยูคาลิปตัสในประเทศไทย
Meta-Analysis on Environmental Impact of Eucalyptus Plantation in Thailand
384 - 390
14. การประเมินมูลค่าคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานครด้วยวิธีราคาเฮโดนิค
Valuing Air Quality in Bangkok with Hedonic Price Method
391 - 398
15. ประเมินวิธีการตรวจสอบ Vibrio parahaemolyticus เชิงปริมาณโดยอาศัยสมบัติการสร้างสัญญาณควอรัมเซนซิงชนิดเอซิลโฮโมซีรีนแลกโทน
Evaluation of the Method for Quantitative Detection of Vibrio parahaemolyticus based on Quorum Sensing; Acyl Homoserine Lactone Production Property
399 - 407
16. การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการนำขยะมูลฝอยเก่าจากพื้นที่ฝังกลบในเขตเทศบาลนครภูเก็ตเป็นพลังงานมูลฝอย
Feasibility Study of Producing Refused Derived Fuel from Landfill: Case Study in Phuket Sanitary Landfill
408 - 416
17. ศักยภาพในการลดปริมาณขยะชุมชนจากโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
The Potential of Community Waste Reduction under the Recycle Waste Bank Project
417 - 424
18. การศึกษาความเกี่ยวพันโดยการวิเคราะห์สนิปสามชนิดที่มีตำแหน่งในยีน MGP กับการเกิดนิ่วไต
Analysis of Three SNPs in MGP Gene in Genetic Association Studies for Kidney Stone Formation
425 - 432
19. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของละอองลอยในชั้นบรรยากาศกับแหล่งกำเนิดละอองลอยบริเวณอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
Relationship between Atmospheric Aerosol Compositions and Aerosol Emission Sources in Phimai, Nakhon Ratchasima
433 - 441
20. การประมาณค่าฝุ่น PM10 จากฝุ่นละอองทั่วไป กรณีศึกษา: โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
Estimation of PM10 Levels from TSP: Case Study in Thailand Tobacco Monopoly
442 - 450
21. การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์กระบวนการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
Life Cycle Assessment for Economic Crop
451 - 457
22. การเปรียบเทียบความแตกต่างของสมการมวลชีวภาพของไม้ยืนต้น 4 ชนิดพันธุ์ บริเวณป่าผสมผลัดใบที่เคยถูกทำลาย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
Comparing Difference of Biomass Equations in Four Dominant Tree Species in Degrade Mixed Deciduous Forest, Sai Yok, Kanchanaburi
458 - 467
23. การเปรียบเทียบเทคนิคการระบุผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจทางสิ่งแวดล้อม
Comparison of Stakeholder Identification Techniques in Environmental Decision Making: A Case Study of Integrated Water Management in Samut Songkhram Province
468 - 476
24. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากดินในพื้นที่ป่าเบญจพรรณ
Factors Influencing Carbon dioxide Emission from Soil in Mixed Deciduous Forest
477 - 487
25. ความผิดปกติทางสัณฐานวิทยาของกลุ่มเหงือกในแมลงหนอนปลอกน้ำวงศ์ไฮดรอปไซคิด เพื่อการประเมินคุณภาพน้ำทางชีวภาพ
Morphological Gill Abnormalities in Hydropsychid Larvae (Trichoptera: Hydropsychidae) for Biological Water Quality Assessment
488 - 497
26. การพัฒนาเครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในดินสอพองด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
The Development of Equipment for Marl Sterilization by Solar Energy
498 - 506
27. การเพิ่มสมรรถนะระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบหมุนเวียนน้ำร้อนด้วยกำลังไอน้ำและอากาศที่ไม่มีเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
Performance Improvement of a Solar Water Heating System Circulating Hot Water by a Steam-Air Power without Heat Exchanger
507 - 515
28. ประสิทธิภาพการบำบัดแอมโมเนียไนโตรเจนในน้ำเสียสังเคราะห์โดยระบบบำบัดน้ำเสียแบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor; SBR)
Efficiency of Ammonia-Nitrogen Treatment in Synthetic Wastewater by Sequencing Batch Reactor
516 - 523
29. ผลขององค์ประกอบต่อเสถียรภาพของระบบอสัณฐานของน้ำตาลแอลกอฮอล์
Effect of Compositions on Stability of Amorphous Sugar Alcohol
524 - 530
30. การศึกษาการตลาด ปัญหาและอุปสรรคของการผลิตผลไม้อินทรีย์ในภาคตะวันออกประเทศไทย
The Study of Marketing, Problems and Obstruction of Organic Fruits Production in the Eastern Part of Thailand
531 - 539
31. การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ 4 วิธี กรณีศึกษาอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย
A Comparison of Four Forecasting Methods : A Case Study in Thailand Inflation
540 - 548
32. การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้แบบจำลองสมการโครงสร้าง
Study and Analysis of Cause-Oriented Factors Influencing the Decision to Purchase Goods and Services through the Internet Network Using Structural Equation Modeling
549 - 556
33. การพยากรณ์ยอดขายเพื่อการส่งออกในอุตสาหกรรมการประกอบยานยนต์
Forecasting Export Sale Figures in the Automotive Assembly Industry
557 - 565
34. ระยะทางที่สั้นที่สุดบนบางผิวโค้ง
Shortest Path on Some Surface
566 - 574
35. เรียทเวลด์ของผงสังกะสีออกไซด์เจือด้วยโคบอลต์
Rietveld Refinement of Co-doped ZnO Powders
575 - 581