ภาคบรรยาย
No. เรื่อง หน้า
1. การทำงานของกล้ามเนื้อแขนในข้างอัมพาตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
Muscle Activity in Paretic Upper Limb of the Stroke
803 - 809
2. การทดสอบเดิน 6 นาที ในผู้สูงอายุไทยสุขภาพดีช่วงอายุ 60-80 ปี
Six-Minute Walk Test in Healthy Thai Elderly Aged 60-80 Years
810 - 817
3. การเปรียบเทียบวิธีการออกกำลังกายเองที่บ้านและการออกกำลังกายโดยมีนักกายภาพบำบัดเป็นผู้ให้คำแนะนำต่อการป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
A Randomized Comparison of Home-Based Exercise Versus Supervised Exercise for Preventing Postoperative Complications in Breast Cancer Mastectomy Patients
818 - 826
4. การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของการจัดการเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษาเขตภาคกลางตะวันตก
A Study of Current Problems and Needs in Learning and Instruction Management of Muaythai in West Central Region Schools
827 - 834
5. ผลของความถี่และความนานในการเรียนที่มีต่อทักษะกีฬาแฮนด์บอลของนิสิตปริญญตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Effects of Frequency and Length of Class Attendance of Undergraduate Students on Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus on Their Handball Skills
835 - 842
6. เปรียบเทียบผลของการฟื้นสภาพภายหลังการออกกำลังกายอย่างหนักโดยวิธีการนวดด้วยหินร้อน นั่งแช่ในอ่างน้ำวน และปั่นจักรยาน
Comparison of Recovery Techniques after Intense Exercise Using Hot Stone Massage, Whirlpool Immersion and Cycling
843 - 853
7. ผลเปรียบเทียบการฝึกระหว่างฝึกเป็นคู่และฝึกลำพังต่อการเรียนรู้ทักษะเรียงแก้วด้วยมือสองข้างในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
Comparative Effect of Dyad and Individual Training of Bimanual Cup Stacking on Motor Learning in Individuals with Stroke
854 - 861
8. การเปรียบเทียบผลการรักษาด้วยวิธีการย่นและกดจุดตามด้วยการยืดในผู้ที่มีกลุ่มอาการกล้ามเนื้ออักเสบ
Comparison of Treatment Effects of Strain Counter-Strain and Ischemic Compression Followed by Passive Stretching in Subjects with Myofascial Pain Syndrome
862 - 869
9. ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิคร่วมกับการออกกำลังกายด้วยแรงต้านที่มีต่อระดับไขมันในเลือดในหญิงที่มีน้ำหนักเกินและอ้วน
Effect of Aerobic Combine with Resistance Exercise on Lipid Profile in Overweight and Obese Women
870 - 877
10. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Factor Affecting Food Consumption Behavior of First Year Undergraduate Students Academic Year 2008 Faculty of Education and Development Sciences Kasetsart University Kamphaengsaen Campus
878 - 887
11. การสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา อายุ 4-6 ปี
Construction of Physical Fitness Tests for Pre-School Students of Age 4-6
888 - 895
12. ผลของการจับไม้เทนนิสและกล้ามเนื้อล้าที่มีต่อการสั่นสะเทือน
The Effect of Tennis Grip and Muscle Fatigue on Vibration
896 - 903
13. รูปแบบการพายเรือยาวที่เหมาะสมที่สุด
Optimization of Thai Long Boat Paddling Style
904 - 910
14. การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน
The Development of Types of Appropriately Exercise for Overweight Persons
911 - 921
15. ผลของการพักฟื้นโดยการแช่น้ำร้อน การแช่น้ำเย็น และการแช่น้ำร้อนสลับการแช่น้ำเย็นหลังการออกกำลังกายแบบไม่ต่อเนื่องที่มีต่อกรดแลคติกในเลือด และความแคล่วคล่องว่องไว
Effects of Recovery by Hot Water Immersion Cold Water Immersion and Alternating Hot-Cold Water Immersion after Intermittent Exercise upon Blood Lactate and Agility
922 - 928