ภาคบรรยาย
No. เรื่อง หน้า
1. การสร้างพลังอำนาจให้สตรี : แนวทางสำคัญในการสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของประเทศไทย
Women Empowerment : Key Approach toward Gender Equality in Thailand
1142 - 1149
2. ความเข้มแข็งของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเขตเทศบาลตำบลลูกแก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
A People Empowerment in Community Solid Waste Management of Lukkae Tambon Municipality, Amphoe Tha Maka, Kanchanaburi Province
1150 - 1160
3. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสะอาดในที่ทำงานกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน
Relationship between the Perception of Cleanliness at the Workplace and the Employee's Quality of Life
1161 - 1168
4. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Behavior of Information Exposure, Knowledge, Awareness and Participation in Energy Saving of Students in Rajamangala University of Technology Rattanakosin
1169 - 1177
5. ขีดความสามารถของท้องถิ่นภายหลังการถ่ายโอนภารกิจตามนโยบายการกระจายอำนาจ ในความเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสงขลา
Capacity of Local for Implementing Tranferred Function in Decentralization Policy in the Opinion of the Songkhla Subdistrict Administration Organizaation Council Members
1178 - 1184
6. ความคิดความเชื่อเชิงอุดมการณ์ในการบริหารสังคมไทย
Ideological Ideas and Value in the Thai Social Administration
1185 - 1195
7. ห่วงโซ่คุณค่าการเกษตรที่สนับสนุนโดยชุมชน กรณีศึกษา: กลุ่มเกษตรกร "โครงการผักประสานใจ" อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
Value Chain of Community Supported Agriculture Case Study: A Farmer Group "Pak pra sarn jai" Project Dan Chang District, Suphan Buri Province
1196 - 1202
8. การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Evaluation of the Business Administration Master's Degree Program, School of Management Science, Sukhothai Thammathirat Open University
1203 - 1213
9. กระบวนการกำหนดนโยบายการศึกษาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
An Analysis of Education Policy Formulation Process in the Tenth National Economic and Social Development Plan
1214 - 1219
10. ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อยของผู้บริการอาหารในแผงลอยจำหน่ายอาหารจังหวัดนครปฐม
Attitudes and Food Sanitation Behaviors of Venders in Food Stalls in Nakhon Pathom
1220 - 1225
11. ความคิดเห็นของบุคลากรโรงพยาบาลจันทรุเบกษา เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ
The Opinions of Chandrubeksa Hospital Personnel on Human Resource Management in Chandrubeksa Hospital, Directorate of Medical Service, Royal Thai Air Force
1226 - 1234
12. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Factors Affecting on Communities Participation in Watershed and Environmental Management at Kohkred Sub-District, Pakkred District, Nonthaburi Province
1235 - 1243
13. การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา : โรงเรียนแม่วินสามัคคี อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
Participation in Eco Tourism of the Youth: A Case Study in Mae Win Samakki School, Mae Wang District, Chiang Mai Province
1244 - 1249
14. ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลเรือน ตำรวจ ทหาร ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
Affected Factors Involved in Discharging Duties of the Military, Police and Civil Authority in Counter Insurgency Operations in the 3 Provinces of Southern Thailand
1250 - 1257
15. ผู้บริหารสตรีกับการสร้างความสมดุลระหว่างงานและครอบครัว
Women Executives Coping Patterns Toward Reconciliation of Work and Family
1258 - 1265
16. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระหว่างนิสิตที่รับตรง รับผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและรับเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
Comparison of the Academic Achievement of Faculty of Science and Engineering, Kasetsart University, Chalermphrakiat Sakon Nakhon Province Campus Students which Selected by Quota, Entrance Commission on High Education Ministry of Education and Additional Admission
1266 - 1272
17. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
Problems and Obstacles in an e-Procurement Process by e-Auction of Mahidol University
1273 - 1280
18. การใช้สื่อของผู้ปลูกถ่ายไขกระดูกเพื่อเสริมการบำบัด
The Media Usage of Bone Marrow Transplant Patient as an Assistance of the Therapy
1281 - 1290
19. การสำรวจทุนทางสังคมของชุมชนในชนบท : กรณีศึกษาชุมชนบ้านสามพระยา ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
A Survey of Social Capital in Rural Community : A Case Study of Ban Sampraya, Sampraya Sub-District, Cha-am District, Petchaburi Province
1291 - 1299
20. การศึกษาทุนทางสังคมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมกรณีศึกษา โรงเรียนนาคประสิทธิ์
A Social Capital of the Secondary School: A Case Study of Nakprasith School
1300 - 1310
21. การสำรวจพลังประชาชนในชุมชนชนบทไทย กรณีศึกษาเฉพาะตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
A Survey of Thai Rural People Empowerment A Case Study of Tambon Chaikasame Amphur Bangsaphan Prachuapkirikhan Province
1311 - 1318
22. ความต้องการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ของนักเรียนมัธยมปลายในสังกัดสถานศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม
1319 - 1326
23. การลอกเลียนผลตอบแทนของอ๊อปชั่นและกลยุทธ์การซื้อขายแบบแสวงหากำไร โดยศึกษาผลกระทบด้านสภาพคล่องและต้นทุนของการซื้อขาย
Option Replication and Arbitrage Trading Strategy with Liquidity and Transaction Costs
1327 - 1334
24. การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของแบบจำลองที่ให้ใหนการประเมินค่าตราสาร CDO
Sensitivity Analysis of CDO Pricing Models
1335 - 1341
25. การรวมเทคนิคถังความน่าจะเป็นและเทคนิคการขยายสหสัมพันธ์ในการประเมินค่าตราสารหนี้ CDO
Probability Bucketing for Correlation Expansion in CDO Pricing
1342 - 1349
26. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยเทคนิค Value at Risk (VaR)
Analysis of Risk and Return for Securities Investment in the Stock Exchange of Thailand with Value at Risk (VaR) Techniques
1350 - 1360
27. การตอบสนองของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารพาณิชย์ต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
Response of Commercial Bank Lending Rate to Change of Policy Interest Rate
1361 - 1368
28. ความรู้และทัศนะของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ
Knowledge and Perspective of Students in Faculty of Business Administration of Rajamangala University of Technology in Bangkok Towards Business Ethics
1369 - 1374
29. ผลกระทบของทรัพย์สินในรูปบำนาญภาคบังคับต่อการออมของครัวเรือน
The Effects of Public Pension Wealth on Household Saving
1375 - 1383
30. ภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและผลกระทบของรายได้ครัวเรือน
Income Tax Incidence and Impact of Household Income
1384 - 1392
31. การตอบสนองของตลาดการเงินไทยที่มีต่อการประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา
The Response of Thai Financial Market to Target Fed Funds Rates Announcement
1393 - 1400
32. ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นอิสระของธนาคารกลางและอัตราเงินเฟ้อในประเทศที่ดำเนินนโยบายการเงินภายใต้กรอบการกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ
The Relationship between the Central Bank Independency and Inflation in Inflation Targeting Countries
1401 - 1408
33. การวิเคราะห์อุปสงค์ของคนไทยในการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งขนาดเล็กประหยัดพลังงานขนาดกระบอกจุไม่เกิน 1,500 ซีซี
An Analysis of Demand 's Thai for Passenger Cars of Cylinder under 1,500 CC
1409 - 1417
34. ผลกระทบจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่มีต่อรายได้ภาครัฐและการวัดประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ด้านต้นทุน กรณีศึกษา บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
The Impact of Privatization on Government Revenue and Economic Cost Efficiency Measurement: A Case Study of Airports of Thailand Public Company Limited
1418 - 1426
35. ดัชนีชี้นำวัฏจักรอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยเพื่อการส่งออก
Leading Index for Export of Thai Textile and Clothing Industry
1427 - 1435
36. การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) ของโครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
A Feasibility Study on the Establishment of Bachelor Degree of Business Administration (Special Program) in Management, Business Administration and Economics Program, Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University (Kamphaeng Saen Campus)
1436 - 1445
37. ประสิทธิภาพของบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย
The Efficiency of Life Insurance Companies in Thailand
1446 - 1453
38. ผลกระทบของการใช้จ่ายของภาครัฐบาลในแต่ละกลุ่ม (สินค้าสาธารณะ สินค้ากึ่งสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน และสวัสดิการสังคม) ต่อการบริโภคของภาคเอกชนในแต่ละกลุ่ม
The Effects of Government Spending on Private Consumption in each Component
1454 - 1461
39. การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการของโรงแรมวรบุระ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
A Study of Customers' Satisfaction on Hotel Services: A Case Study of Wora Bura Hua Hin Resort and Spa, Prachaubkirikhan, Thailand
1462 - 1473
40. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การ : กรณีศึกษาบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
The Relationship between Quality of Work Life and Organizational Commitment : A Case Study of The Personnel in Office of The Permanent Secretary for Agricultural and Cooperatives
1474 - 1481
41. การประเมินผลการเรียนรู้โครงงานภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Assessing Students Learning in the English Project - Based Class for the First Year Students at Kasetsart University, Kamphaengsaen Campus
1482 - 1486
42. การ์ตูนญี่ปุ่น : Soft Power ของนโยบายด้านวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น
Japanese's Cartoon : Soft Power of Japanese's Cultural Policy
1487 - 1497
43. การเรียบเรียงบทเพลงพระราชนิพนธ์สำหรับวงกีตาร์คลาสสิกระดับชั้นต้นและชั้นกลาง
Arrangement of Kink Bhumibol's Songs for Classical Guitar Ensemble, Beginner and Intermediate Levels
1498 - 1505
44. การสำรวจความคิดเห็นของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต นิสิต ปริญญาตรี ผู้ปกครอง และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อการเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ) ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
An Opinion Survey of Graduates, Graduates' Users, University Students, Parents and High School Students towards Post Graduate Curriculum in English as an International Language (International Program), Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University
1506 - 1516
45. การประเมินผลคุณภาพรายการวิทยุกระจายเสียง "รัฐสภาของเรา"
The Evaluation of TV Programme "Poverty Eradication Based on Sufficient Economy"
1517 - 1524
46. การประเมินผลการรับฟังวิทยุกระจายเสียงเพื่อชุมชนต่างประเทศ ระบบ เอ.เอ็ม. 918 กิโลเฮิร์ตซ
Evaluation of the Listening to Radio for Foreign Community (AM 918 Kilohertz)
1525 - 1532