ภาคบรรยาย
No. เรื่อง หน้า
1. การอบแห้งมันเส้นด้วยเครื่องอบแห้งหมุนแบบกะ
Cassava Chip Drying with a Batch Type of Rotary Dryer
582 - 588
2. การจัดทำฐานข้อมูลการใช้พลังงานเพื่อการผลิตเอทานอล (วัตถุดิบประเภทแป้ง) แบบดั้งเดิมและแบบใหม่ : กรณีศึกษาจากกระบวนการผลิตของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
The Establishment of Database on Energy Consumption for Ethanol Production (Starch raw materials) between Conventional and New Methods: Case Study of Processing at Maejo University Phrae Campus
589 - 597
3. การจัดทำฐานข้อมูลการใช้พลังงานเพื่อการผลิตถั่วลิสงแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ : กรณีศึกษาจากแปลงทดลองของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
The Establishment of Database on Energy Consumption for Peanut Crop Production between Old and New Methods: Case Study of Field Experiment at Maejo University Phrae Campus
598 - 607
4. การศึกษาศักยภาพการผลิตไบโอก๊าซของพืชเพื่อเป็นพลังงานทางเลือกสำหรับชุมชน
A Study on Potential of Biogas Production Using Selected Crops as Alternative Energy for Community
608 - 615
5. สมบัติเชิงความหนืดของน้ำยางข้นที่อายุการเก็บรักษาต่างๆ
Viscosity Properties of Concentrated Rubber Latex at Various Storage Duration
616 - 621
6. สมบัติเชิงกายภาพของข้าวโพดหวาน
Physical Properties of Sweet Corn
622 - 629
7. ระบบอบแห้งยางพาราโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานความร้อน
Rubber Drying System by Using Solar Energy and Thermal Energy Storage System
630 - 638
8. การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการควบคุมการส่งน้ำของระบบคลองอัตโนมัติ
Performance Assessment of Canal Automation System
639 - 646
9. การพัฒนาโทรมาตรตรวจวัดความชื้นในดินแบบอัตโนมัติ
Development of Automatic Soil Moisture Telemetry
647 - 653
10. การจำลองการบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงและลุ่มน้ำวังด้วยแบบจำลองอินโฟเวิร์ค อาร์ เอส
Modelling of Flood Management Scenarios of Ping and Wang River Basins by InfoWorks RS
654 - 662
11. การทดสอบโครงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แรงสลับทิศ
Cyclic Test of Reinforced Concrete Moment Frame Structures
663 - 670
12. แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแห้งมะขามหวาน
Mathematical Model of Sweet Tamarind Drying
671 - 680
13. ผลของลักษณะการเตรียมตัวอย่างวัตถุดิบดอกกานพลูสำหรับการสกัดน้ำมันหอมระเหยโดยวิธีกลั่นด้วยไอน้ำขนาดทดลอง
Effect of Sample Pretreatment on Laboratory Scale Distillation Extraction of Essential Oil from Clove Buds
681 - 688
14. เครื่องผลิตเครื่องดื่มใบบัวบกอัตโนมัติ
Automatic Tiger Herbal Beverage Marker
689 - 696
15. การพัฒนาระบบอุ่นน้ำมันโดยใช้พลังงานรังสีอาทิตย์เป็นพลังงานเสริมในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลสำหรับการใช้งานในชนบท
Development of a Solar - Assisted Preheat Unit for Biodiesel Production for Rural Applications
697 - 705
16. เครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าจากการเดินของมนุษย์
Electrical Energy Generator from Human Walking
706 - 713
17. การปรับปรุงแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันบนพื้นฐานความน่าเชื่อถือ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีต
Improvement of Preventive Maintenance based upon Reliability: A Case Study of Concrete Product Industry
714 - 723
18. การศึกษาเชิงเปรียบเทียบและการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบกักเก็บความเย็นในรูปน้ำแข็ง
A Comparative Studying and Mathematic Modeling of Ice Thermal Energy Storage System
724 - 731
19. การวิเคราะห์สมรรถนะทางความร้อนของท่อความร้อนแบบเทอร์โมไซฟอนแบบใช้ครีบระบายความร้อน
Thermal Performance Analysis of Thermosyphon Heat Pipe Equipped with Fins Heat Exchanger
732 - 739
20. วิธีลดสารเคมีฟุ้งกระจายในการเกษตรด้วยระบบไฟฟ้าสถิตแรงดันสูง
The Reduction of Chemical Distribution in Agriculture by High Voltage Electrostatic System
740 - 747
21. วงจรขับอิเล็กโตรลูมิเนสเซ็นต์ชนิดเส้นโดยใช้การปรับค่าดิวตี้ไซเคิ้ลแบบอัตโนมัติสำหรับกระเป๋าเดินป่าในช่วงกลางคืน
Electroluminescent - Wire Equipped Backpack Driven by Adaptive Duty Cycle Circuit for Night - Time Hiking
748 - 755
22. วงจร บูส คอนเวอร์เตอร์ สำหรับไฟฉุกเฉินสำรองไร้การประจุกำลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่
Power Utility Useless Battery Charger for Emergency Light Based on Boost Converter Circuit
756 - 762
23. การวิเคราะห์เรโซแนนท์อินเวอร์เตอร์ควบคุมด้วยดิวตี้ไซเคิลสำหรับงานให้ความร้อนด้วยการเหนี่ยวนำความถี่สูง
Analysis of a Duty Cycle Control Resonant Inverter for the Load of High-Frequency Induction Heating
763 - 771
24. วงจรขยายสัญญาณแรงดันที่มีการชดเชยความไม่เป็นเชิงเส้น
Nonlinear Compensated Voltage Amplifiers
772 - 780
25. วงจรกรองคู่ตรงข้าม BPF/BSF แบบใหม่ที่มีเฟสเป็นเชิงเส้น
A New Linear-Phase Complementary Filter Pairs (BPF/BSF)
781 - 787
26. ชุดสัญญาณไฟเตือนจราจรพลังงานลม
Wind Turbine Alarm Traffic Lights
788 - 794
27. การศึกษาและพัฒนาระบบการจัดลำดับของเครื่องบินขณะเข้าสู่สนามบิน
Study and Development the System of Aircraft Sequencing in Approach Area
795 - 802