ภาคบรรยาย
No. เรื่อง หน้า
1. ความเข้าใจแนวคิดเรื่องการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Grade 9 Students' Understanding Concept of Heredity
1029 - 1037
2. การศึกษาปัญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
A Study of North Bangkok College Students' Problems in Elementary Mathematics Learning
1038 - 1045
3. การนำเสนอรูปแบบพี่เลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการเรียนสำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
A Proposed Model of e-Mentoring to Support Learning for University's Student
1046 - 1053
4. การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
Developing a Model for the Administration of Buddhist Oriented Schools under the Office Nong Bua Lam Phu Educational Service Area 1
1054 - 1064
5. การวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อหาน้ำหนักองค์ประกอบความสามารถทางพหุปัญญาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา
A Factor Analysis to Find Factor Loading of Capability in Multiple Intelligences of High Vocational Certificate Student, Ratchasima Vocation Collage Department of Computer Study
1065 - 1073
6. การพัฒนาแบบทดสอบอิงเกณฑ์และการกำหนดเกณฑ์การผ่านต่ำสุดของคะแนน โดยการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนักเรียน
A Development of Criterion-Reference Test and Identifying the Criterion Minimum Passing Level of Learning by Electronic Book Entitled Using Information and Communication Technology Ethics for Students
1074 - 1083
7. พฤติกรรมของผู้บริหาร ผู้ปกครอง ครู และบรรยากาศโรงเรียนที่ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในกรุงเทพมหานคร
The Effects of School Principal Administrative Behavior, Parent, Teacher and School Climate on School Early Childhood Development in Bangkok Metropolitan
1084 - 1090
8. ความต้องการจำเป็นในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสานสำหรับนักวิจัยมือใหม่ เรื่อง การเขียนโครงร่างงานวิจัย
Needs Assessments to Create an Integrated Training Program for Inexperienced Researchers on Research Proposal Performing
1091 - 1099
9. การติดตามผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
The Follow-up Study of a Workshop on Using The Geometer's Sketchpad (GSP) Software in Producing Mathematical Teaching Media
1100 - 1108
10. คุณภาพชีวิตของคนไทย: การวิเคราะห์ระดับจังหวัด
The Quality of Life of Thai People: Provincial Analysis
1109 - 1117
11. แนวทางการเชื่อมโยงองค์ความรู้ในการผลิตกล้วยไม้ของจังหวัดนครปฐม
Approaches to Knowledge Linkage within Orchid Production in Nakhon Pathom
1118 - 1125
12. ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับชุมชนชาวนาบ้านดอนเตาอิฐ : กรณีศึกษาการต่อยอดความรู้ในกระบวนการทำนา
Participatory Learning Experience with Farmer Community at Ban Don Tao It: A Case Study of Knowledge Extension on Rice Farming Process
1126 - 1141