ภาคบรรยาย
No. เรื่อง หน้า
1. การปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในซากสุกรจากโรงฆ่าสุกรขนาดเล็กจนถึงตลาดจำหน่ายเนื้อสุกร
Salmonella Contamination in Pork Carcasses from Small Pig Abattoir to Retail Markets
206 - 214
2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะคุณภาพน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์สุกรในฟาร์มสุกรเชิงการค้าแห่งหนึ่ง ในประเทศไทย
Effects Influencing Boar Semen Quality Traits in a Thai Commercial Swine Farm
215 - 224
3. การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของเนื้อไก่ในโรงฆ่าไก่ขนาดเล็ก จนถึงตลาด
The Biological Changes of Chicken Meat in Small Slaughter to Fresh Market
225 - 233
4. ผลการเสริมน้ำมันปลาทูนาดิบและโปแตสเซียมไอโอไดด์ในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการให้ไข่ คุณภาพไข่ และปริมาณโอเมก้า-3 และไอโอดีนในฟองไข่
Effect of Crude Tuna Oil and Potassium Iodide Supplementation in Laying Hen Diets on Laying Performance, Egg Quality, Omega-3 and Iodine Content in Egg
234 - 242
5. ผลการเสริมใบเตยหอมในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตไข่ของนกกระทาญี่ปุ่นช่วงอายุต่างๆ ในสภาวะโรงเรือนปิด
Effect of Supplementation Pahdannus amarylifolius Roxb. in Diet on Performance of Japanese Quail at Different Age under the Evaporative Cooling House
243 - 248
6. ผลการเสริมกากขมิ้นชันในไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการผลิต
Effect of Curcuma longa Linn. Marc Supplementation on Broiler Production Performance
249 - 256
7. การทดแทนรำละเอียดในอาหารสุกรระยะรุ่น-ขุน ด้วยเศษผักและหยวกกล้วยหมัก
Substitution for Fine Rice Bran in Growing-Finishing Diet by Fermented Vegetable Wastes and Banana Stalk
257 - 266
8. กระบวนการพัฒนาของตัวอ่อนระยะแรกระหว่างการปฏิสนธิภายนอกร่างกายในกระบือปลัก
The Dynamics of Early Embryo Development During In Vitro Fertilization in Swamp Buffalo (Bubalus bubalis)
267 - 272
9. ผลของการทดแทนเยื่อใยในรูปผนังเซลล์ของอาหารหยาบด้วยเยื่อใยในรูปผนังเซลล์ที่ไม่ใช่อาหารหยาบจากเปลือกเมล็ดถั่วเหลืองและกากแป้งมันสำปะหลังต่อพฤติกรรมการกิน และอุณหภูมิร่างกายของโคนมในภูมิอากาศร้อนชื้น
Effects of Replacing Forage Detergent Fiber with Non-Forage Detergent Fiber from and Body Temperature of Dairy Cows in the Tropics
273 - 281
10. ช่วงอายุการเรียนรู้เสียงร้องเพลง: ความสัมพันธ์ของเทสทอสเทอโรนและรูปแบบเสียงร้องเพลงของนกปรอดหัวโขน Pycnonotus jocosus (Linnaeus, 1758)
Song-Learning Age Period: Relationship between Testosterone and Song Types of Red Whiskered Bulbul Pycnonotus jocosus (Linnaeus, 1758)
282 - 289