สาส์น จากประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดสัมมนาและประชุมวิชาการฯ    |    คำนำ
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสัมมนาและประชุมวิชาการ

ผลงานภาคบรรยาย (Oral Section)
สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาสัตว์และสัตวแพทย์
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
สาขาส่งเสริมการเกษตร
สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Section)
สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาสัตว์และสัตวแพทย์
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาส่งเสริมการเกษตร
สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์